Vysoká kvalita
Vysoké standardy

Kvalitu a předpisy

Řízení kvality je důležitou součástí naší firemní politiky. AE Industries klade velký důraz na vysokou kvalitu svých výrobků a služeb, ale také na neustálé zlepšování interních procesů. Ty jsou zaručeny kvalifikovaným personálem v kombinaci s inovativními ERP řešeními. V tomto rámci existuje v EU řada směrnic a nařízení. 

Předpisy EU pro chemické prvky REACH (ES) č. 1907/2006

REACH je evropský právní předpis o chemických látkách týkající se registrace, hodnocení a povolování chemických látek.

Vzhledem k tomu, že společnost AE Industries sama nevyrábí ani nedováží chemické materiály nebo látky do EU, nařízení REACH klasifikuje společnost AE Industries jako takzvaného "následného uživatele". To znamená, že registrační povinnost z nařízení REACH nelze přímo uplatnit na společnost AE Industries jako velkoobchodní společnost s malými elektrickými automobilovými zařízeními. Nicméně jsme informovali všechny naše dodavatele o nařízení REACH a požádali je, aby splnili všechny své povinnosti, včetně registračního poplatku, vyplývající z nařízení.

Společnost AE Industries neustále monitoruje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) v našich výrobcích. Naše výrobky neobsahují látky vzbuzující mimořádné obavy nad prahovou hodnotu deklarovanou agenturou ECHA uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV (224 látek podle nejnovějšího seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV, aktualizovaného dne 13. října 2022). 

PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky)

PAU v souladu s nařízením ES 1272/2013 ze dne 6. prosince 2013 o změně přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2-6 (REACH).

Na základě ověřených informací oznamujeme, podle našeho nejlepšího vědomí, že naše výrobky jsou v souladu s předpisy o PAU a neobsahují látky podléhající zákazům uvedeným v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2-6. 

Předpisy EU pro omezení nebezpečných látek RoHS (EC) č. 2011/65 / EU

RoHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) je evropská směrnice, která omezuje používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Společnost AE Industries považuje za důležité dodržovat směrnici RoHS a nejnovější aktualizaci (EU) 2015/863. Látky, na které se směrnice vztahuje, se mohou vyskytovat pouze v elektrických a elektronických zařízeních, pokud zůstávají pod stanovenou maximální koncentrací (hmotnostním procentem) homogenního materiálu, jak je uvedeno níže:

• Olovo (0,1 %)
• Rtuť (0,1 %)
• Kadmium (0,01 %)
• Šestimocný chrom (0,1 %)
• Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %)
• Polybromované bifenylenthery (PBDE) (0,1 %)
• Bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (0,1 %)
• Butylbenzylftalát (GDP) (0,1 %)
• Dibutylftalát (DBP) (0,1 %)
• Diisolutylftalát (DIBP) (0,1 %)

Společnost AE Industries zpracovává pouze produkty, u nichž její dodavatelé prohlašují, že splňují směrnice RoHS, pokud to mohou ověřit.

Následující výrobky nejsou v souladu s touto směrnicí:

CWT-9001       DCWT-9002     AET-9001         CWT-9003SD-2         SGRS-1
CWT-9002       DCWT-9003    AET-9002        CWT-9003SD             SGRS-2
CWT-9003       DCWT-9004    AET-9003                                             SGRS-3 
CWT-9004                                AET-9004                                             SGRS-4
CWT-9005

Automechanika 2024

Budeme tam znovu!

Přečtěte si více

Hliníkové zástrčky & zásuvky

Není to novinka v našem programu, ale stojí za to zdůraznit

Přečtěte si více

Zásoby spravované dodavatelem (VMI)

Zákazník nemá žádné starosti s vedením zásob.

Přečtěte si více

Balení na míru

AE dodává produkty na míru zabalené ve vlastním balení zákazníka.

Přečtěte si více

Plnění objednávek za zákazníka

AE přebírá veškeré logistické činnosti od svého zákazníka.

Přečtěte si více

Výprodej

Podívejte se na nové položky, které jsme přidali. Některé z nich se mohou v tomto ročním období hodit!

Přečtěte si více

Novinky v našem sortimentu

Několik nedávno přidaných položek

Přečtěte si více

ISO 9001:2015

Certifikace prodloužena!

Přečtěte si více